Descompte de data aplicat

En finalitzar la compra veuràs reflectit el cupó de descompte


DADES REGISTRALS I INFORMACIÓ GENERAL

Titular: EXPOMARINE & BOATS, SL

Domicili: Moll de Marina, núm. 6, Port Olímpic, 08005. Barcelona.

Contacte: info@escolaport.com

Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Full B307081, Inscripció 1a.

NIF: B64202583

Les webs escolaport.com, escolaportbarcelona.com, tienda.escolaport.com, aula.escolaport.com, aulanautica.org, blog.escolaportbarcelona.com, blog.escolaport.com i reservas.escolaport.com s'han creat per oferir una informació detallada i actualitzada de l'escola nàutica Escola Port (d'ara endavant “Escola Port”).

Aquest avís legal (d'ara endavant, “Avís Legal”), juntament amb la política de privacitat (d'ara endavant “Política de Privacitat”), els termes i condicions (d'ara endavant, “Termes i Condicions”) i la política de cookies (en endavant, “Política de Cookies”) constitueixen el marc legal aplicable (conjuntament “Termes Legals de les Webs”) a l'ús de les webs (d'ara endavant, les “Webs”). La utilització de les Webs atribueix a qui la faci servir la condició d'usuari (d'ara endavant, l'“Usuari”) i implica expressament i plenament l'acceptació dels Termes Legals de les Webs. Com a Usuari, et compromets a utilitzar les Webs de conformitat amb els Termes Legals de les Webs i la normativa legal vigent que sigui aplicable en el moment de la seva utilització. 

Els Termes Legals de les Webs s'actualitzen periòdicament, per la qual cosa són aplicables les que es trobin vigents i publicades en el moment d'utilització de les Webs. Et preguem que llegeixis atentament aquests textos abans de navegar per les Webs, així com periòdicament. En cas que no estiguis d'acord amb els Termes Legals de les Webs, si us plau, no facis servir les Webs.

ACCÉS I CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DELS WEBS

L'accés a les webs té caràcter gratuït per als usuaris.

Qualsevol ús no autoritzat queda prohibit llevat que comptis amb l'autorització prèvia per escrit d'Escola Port; Escola Port es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l'accés o la utilització, totalment o parcialment, de les Webs a aquells usuaris o visitants del mateix que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal i/o qualsevol de els Termes Legals de les Webs

Així mateix, Escola Port tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de les actuacions esmentades.

Obligació de fer un ús correcte de les Webs i els Serveis

Et compromets, com a Usuari, a fer un ús adequat de les Webs i dels materials, serveis i formularis oferts a través d'aquesta, de conformitat amb la legislació aplicable i sempre per a les finalitats per a les quals han estat creats. 

A aquest efecte, els usuaris s'abstindran d'utilitzar les webs amb fins o efectes il·lícits, prohibits o no autoritzats, o lesius dels drets i interessos de tercers; o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Webs, els serveis, equips informàtics, documents, arxius i altres continguts oferts per Escola Port a les Webs i/o que puguin estar emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d'Escola Port, altres usuaris o qualsevol usuari d'internet (tant maquinari com programari). 

Particularment, els Usuaris es comprometen a (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu):

 1. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic;
 2. No provocar danys als sistemes físics i lògics de les Webs, dels seus proveïdors o de terceres persones;
 3. No introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a les xarxes, equips, sistemes dels usuaris, de les Webs o d'Escola Port;
 4. No intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'Escola Port, tercers proveïdors i/o altres usuaris;
 5. No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats;
 6. No fer servir robots, sistemes d'exploració i emmagatzematge de dades (com spiders o scrapers), enllaços ocults o qualsevol altre recurs, eina, programa, algoritme o mètode de recol·lecció/extractor de dades automàtic per accedir, adquirir, copiar o monitoritzar les Webs, sense permís exprés per escrit d'Escola Port.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts

Com a Usuari et compromets a utilitzar els continguts posats a la teva disposició a les Webs, entenent-los, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, fitxers, logotips, imatges, icones, tecnologia, programari i links; així com la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i altres continguts audiovisuals o sonors, el seu programari, disseny gràfic i els codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització (d'ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei i els Termes Legals de les Webs; i, en particular, t'abstindràs de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar, o realitzar qualsevol altra forma dexplotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació, llevat que tinguis l'autorització expressa d'Escola Port o del titular dels drets corresponents o que això resulti legalment permès;
 2. Descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització dels Webs i dels serveis continguts, així com realitzar, respecte a tot o part d'aquests programes, qualsevol dels actes d'explotació descrits al paràgraf anterior. Com a Usuari de les Webs hauràs d'abstenir-te en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.
 3. Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar qualsevol reserva de drets i altres dades identificatives;

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les informacions difoses a les Webs, així com els seus Continguts, són de titularitat d'Escola Port o dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual es aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cap cas no es pot entendre que des de l'Escola Port cedim o autoritzem els nostres Usuaris a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquests continguts més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús dels Webs.

Les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a les Webs són titularitat d'Escola Port o han estat publicats amb el consentiment dels seus propietaris legítims, sense que es pugui entendre que l'accés a les Webs atribueixi als Usuaris cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de les Webs, pots posar-te en contacte amb Escola Port a través del nostre email info@escolaportbarceona.com adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, a Escola Port no podem assumir cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits pels Usuaris de les Webs per qualsevol altra persona aliena a Escola Port.

HIPERENLLAÇOS

Les Webs poden posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, links, banners, botons), que permetin accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d'aquests enllaços té per únic objecte facilitar l'accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles en aquests Llocs Enllaçats. 

Escola Port no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. Escola Port no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure's a:

 1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats;
 2. El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents als Llocs Enllaçats;
 3. La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats;
 4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats, prestats per tercers a través de les Webs.

Atès que Escola Port no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'Usuari reconeix i accepta que Escola Port no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'Usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut , productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l'Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

MODIFICACIONS

Per tal de millorar les Webs, Escola Port es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de les Webs, de manera unilateral; així com el dret de modificar en qualsevol moment els Termes Legals dels Webs que, en relació amb els Webs, s'hagin posat o es puguin posar a la teva disposició a les Webs.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Escola Port no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de les Webs, ni que aquesta estigui lliure d'errors. Quan això sigui raonablement possible, Escola Port advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de les Webs. Escola Port exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la disponibilitat i continuïtat en l'accés a les Webs. Correspon als usuaris de les webs, en qualsevol cas, l'obligació de disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials o lesius.

Així mateix, Escola Port exclou tota responsabilitat pels errors o omissions dels quals poguessin patir els Continguts de les Webs o altres continguts als quals es pugui accedir a través d'aquesta; així com per qualssevol danys derivats de la utilització de les Webs i/o per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

La informació de les Webs es proporciona sense garantia de cap mena, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís. Escola Port no garanteix l'absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als teus fitxers, com Usuari de les Webs. En conseqüència, Escola Port exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar als usuaris. 

Com a Usuari respondràs dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Escola Port pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedes sotmès pels presents Termes Legals de les Webs. Com a Usuari ets conscient i acceptes voluntàriament que l'ús de qualsevol contingut d'aquest Web té lloc, en tot cas, sota la teva única i exclusiva responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de les Webs seran tractades de conformitat amb el que disposa la nostra Política de Privacitat que tot usuari coneix i accepta quan visita les nostres Webs.

IDIOMA

A Escola Port, els usuaris sou la nostra prioritat i intentem dirigir-nos a vosaltres sempre que és possible en el vostre propi idioma. Per això hem traduït els Termes Legals de les Webs a diversos idiomes. No obstant això, en cas de conflicte o dubtes sobre el significat o l'abast d'algun apartat, terme o expressió continguts en aquestes, serà d'aplicació prioritària la versió en Castellà, per ser la versió original en què han estat redactats els Termes Legals de les Webs.

LLEI APLICABLE

Els Termes Legals de les Webs es regeixen a tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fòrum que els pugui correspondre, llevat que la legislació aplicable requereixi una altra jurisdicció. Tot i això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per intentar resoldre els conflictes de forma amistosa.

RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES EN LÍNIA

En cas de ser consumidor, si tens queixes o reclamacions ens pots adreçar a la següent adreça de correu electrònic: info@escolaportbarcelona.com. A més, en cas que consideris que els teus drets han estat vulnerats, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, t'informem que tens dret a acudir a un procediment de resolució alternativa de conflictes en línia en matèria de consum. 

Podràs sol·licitar aquest procediment a la plataforma que trobaràs a la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers

L'ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, els consumidors són lliures de fer valer les seves reclamacions sense fer servir prèviament la plataforma.

Cistella de la compra
CA
Desplaça cap amunt